Ne gjuhen C++ ne mund te konvertojme numrat ne fjale me ndihmen e cikleve dhe me studimin e rasteve nepermjet switch . Ne kete program ne do te marim si input nje numer dhe do ta konvertojme ate ne fjale . 
Shembull : Neqoftese do te marim si input numrin 5 atehere si output do te kemi pese
Ne rastin kur si input nuk do te kemi numer atehere do te printohet xxxx.

Programi : 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
long int n,shuma=0,r;  
cout<<"Jep numrin= ";  
cin>>n;  
while(n>0)  
{  
r=n%10;  
shuma=shuma*10+r;  
n=n/10;  
}  
n=shuma;  
while(n>0)  
{  
r=n%10;  
switch(r)  
{  
case 1:  
cout<<"nje";  
break;  
case 2:  
cout<<"dy ";  
break;  
case 3:  
cout<<"tre "; 
break;  
case 4:  
cout<<"kater "; 
break;  
case 5:  
cout<<"pese "; 
break;  
case 6:  
cout<<"gjashte ";  
break;  
case 7: 
cout<<"shtate "; 
break; 
case 8:  
cout<<"tete ";  
break;  
case 9:  
cout<<"nente "; 
break;  
case 0:  
cout<<"zero "; 
break;  
default:  
cout<<"xxxx ";  
break;  
}  
n=n/10;  
}  
}