Kushti if ne gjuhen  C++ teston kushtet brenda kllapave gjarperushe. Kushti mer vlerat TRUE kur funksioni brenda kllapave mund te ekzekutohet dhe mer vlerat FALSE kur ai nuk mund te ekzekutohet.

Sintaksa :

if () 
{
  // deklaratat
}Shembull : #include <iostream>
using namespace std;
int main() 
{
  int nr;
  cout << "Jep nje numer: ";
  cin >> nr;
  // tregon nese numri eshte pozitiv 
  if ( nr > 0) 
  {
    cout << "Numer pozitiv: " << nr << endl;
  }
  cout << "Deklarata ekzekutohet gjithmone.";
  return 0;
}