Numri Armstrong eshte numri i cili eshte i barabarte me shumen e shifrave te tij te ngritura ne kub. 0,1,153,370,371 jane numra Armstrong.

Kodi ne C++


#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
int n,r,s=0,temp;  
cout<<"Jep numrin= ";  
cin>>n;  
temp=n;  
while(n>0)  
{  
r=n%10;  
s=s+(r*r*r);  
n=n/10;  
}  
if(temp==s)  
cout<<"Numri eshte Armstrong."<<endl;  
else  
cout<<"Numri nuk eshte Armstrong."<<endl;  
return 0; 
}