Gjej numrin me te vogel

Kodi i meposhtem ne gjuhen C++ ben te mundur afishimin e numrit me te vogel ndermjet dy numrave.


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << min(5, 10);
  return 0;
}