Ne kete shembull do te shikojme nepermjet kushteve nese numri i futur nga perdoruesi eshte nje numer tek apo nje numer cift. Neqoftese numri do te jete i plopjesetueshem me 2 atehere numri do te jete cift, ne rastin e kundert do te jete tek.
Per te kontrolluar neqoftese numri eshte i plotpjesetushem ne gjuhen C++ perdorim operatorin % ,ne rastin kur mbetja eshte 0 atehere numri eshte cift.#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;

  cout << "Jep numrin: ";
  cin >> n;

  if ( n % 2 == 0)
    cout << n << " cift";
  else
    cout << n << " tek";

  return 0;
}