Percaktojme dy zare dhe me ane te Random gjejme vlerat e tyre qe do te jene nga 1 deri ne 6.
Keto vlera i mbledhim me njera-tjeteren dhe gjeme shumen. Shuma me e vogel do jete 2, ndersa me e madhja do te jete 12 ne rastin kur mblidhen 2 gjashta. Krijojme nje vektor dhe cdo vlere te shumes se mundshme e vendosim aty.