Numrat ne Python - Meso Python - Meso programim

Numrat ne Python 

Ne Python kemi  3 lloje numrash :
  • int
  • float
  • complex
Shembull : 

x = 1    # int

y = 2.8  # float

z = 1j   # complex

Per ta verifikuar llojin e te dhenave perdorim funksionin type():

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

 INT 

INT, ose integer eshte nje numer i plote , pozitiv ose negativ , dhe me shifra te pafundme.

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

 FLOAT 

Float , ose floating point number eshte nje numer me presje, pozitiv ose negativ , dhe qe permban 1 apo me shume shifra pas presjes.

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Numrat float mund te perdoren dhe si numra shkencor duke u cilesuar me 'e' e cila tregon fuqine e 10.

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

COMPLEX

Numrat kompleks ose complex shkruhen bashke me 'j' per te cilesuar pjesen imagjinare.

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

KONVERTIMI 

Ju mund te konvertoni nje lloj numri ne nje tjeter duke perdorur metodat int()float(), complex()
Duhet pasur parasysh qe numri kompleks nuk mund te konvertohet ne lloje te tjera.

x = 1 # int
y = 2.8 # float
z = 1j # complex

#konverto nga int ne float:
a = float(x)

#konverto nga float ne int:
b = int(y)

#konverto nga int ne complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))

RANDOM NUMBER

Ne Python nuk kemi nje funksion te mirefillte per te krijuar nje numer random ose te rastesishem, por kemi nje modul i quajtur random  i cili krijon numra te rastesishem. 
Kodi i meposhtem shfaq nje numer te rastesishem ndermjet 1 dhe 20.

import random
print(random.randrange(1,20))