1 - Krijo nje program qe afishon oren dhe daten aktuale . 

import datetime tani = datetime.datetime.now() print ("Ora dhe data aktuale : ") print (tani.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))


2 - Krijo nje program qe llogarit vellimin e sferes me rreze 6 . 

pi = 3.1415926535897931 r= 6.0 V= 4.0/3.0*pi* r**3 print('Vellimi i sferes eshte : ',V)


3 - Krijo nje program qe llogarit siperfaqen e trekendeshit.

b = int(input("Jep bazen : ")) h = int(input("Jep lartesine : ")) sip = b*h/2  print("siperfaqja = ", sip) 

4 - Krijo nje program qe llogarit shumen e n numrave pozitiv.

n = int(input("Jep numrin: ")) s_num = (n * (n + 1)) / 2 print(s_num)