Ushtrime ne Ruby

1 - Krijoni nje program ne Ruby i cili shfaq oren dhe daten aktuale.

require 'date' current_time = DateTime.now cdt = current_time.strftime "%d/%m/%Y %H:%M" puts "Current Date and Time: "+cdt

2 - Krijoni nje program ne Ruby i cili llogarit perimetrin dhe siperfaqen e rrethit.

rrezja = 5.0 perimetri = 0.0 sip = 0.0 print "Jep rrezen e rrethit: " rrezja = gets.to_f perimetri = 2 * 3.141592653 * rrezja sip = 3.141592653 * rrezja * rrezja puts "Perimetri eshte #{perimetri}." puts "Siperfaqja eshte #{sip}."


3 - Krijoni nje program ne Ruby i cili llogarit vellimin e sferes.

r = 5.0 v = 0.0 pi = 3.141592653 print "Jep rrezen e rrethit: " r = gets.to_f v = (4/3)* (pi)* (r**3) puts "Vellimi i sferes eshte : #{v}."


4 - Krijoni nje program ne Ruby i cili shikon nese jeni minoren apo jo.

print "Jep moshen: " age = gets.to_i puts "Ju jeni minoren" unless age >= 18


5 - Krijoni nje program ne Ruby i cili gjen maksimumin e  dy numrave.

x= 6 y =8 max = x>y ? x:y puts "Maksimumi = "+max.to_s